ارزش های محوری

بدست آوردن حس اعتماد و ایجاد عدالت ریشه از صداقت خواهد داشت.
لذا صداقت و شفافیت در همه ابعاد چه در زمینه تبلیغات و چه محصولات اعم از کیفیت، کمیت، سلامت و قیمت که متضمن ماندگاری و حس اعتماد و اطمینان نزد افراد میباشد.