باز پسگیری محصولات طبق قوانین صنعت معدن تجارت انجام می شود:

بند ط ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی - در صورت فسخ قرارداد مشاور، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طی 12 ماه منتهی به تاریخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد باشند، امکانپذیر است. همچنین استرداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی، پس از کسر هزینه ارسال، سودخرده فروشی متعلق به مشاور و مالیات، به ایشان پرداخت می گردد.
تبصره: شرکت بازاریابی شبکه ای میتواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطح بالاتر کسر نماید.
تبصره: محصولاتی که بصورت پک هستند،در صورت باز شدن پک و کسری اقلام آن، پک قابل برگشت نیست و باید تمامی محصولاتی که بصورت پک ارائه شدند، با هم عودت گردند.