قوانین حل اختلاف مابین مشاوران

 در صورت بروز اختلاف ما بین دو یا چند مشاور فروش،ابتدا افراد شاکی باید شکایت خود را بصورت کتبی و امضا شده برای پشتیبانی شرکت ارسال کنند و پس بررسی آن توسط تیم پشتیبانی و تیم مدیریتی اقدامات لازم برای رفع آن به عمل می آید.