منشور اخلاقی شرکت

حرکت درمسیر قوانین و مقررات قطعا ثبات و امنیت را به دنبال خود دارد و همواره قوی ترین قوانین و مقررات ابلاغ شده نمی توانند تاثیر گذاری رعایت شئونات اخلاقی در اخلاق مداری را با خود به همراه داشته باشند. قطعا پایبندی به تعهدات اخلاقی است که امنیت و ثبات ماندگار و سلامت جامعه را در پی خود دارد. لذا با استناد به این مهم و اعتقاد قلبی کلیه اعضا و مشاورین اسکانت همگی متفق القول بر رعایت موارد زیر متعهد قلبی می شویم:
1- اقدام به کلیه شئونات اسلامی شامل پوشش و اخلاق مداری را در کلیه محیط های شرکت مد نظر قرار دهیم.
2- از هرگونه هرج و مرج در محیط های کاری شرکت شامل شعب و غیره خود داری می کنیم.
3- از تجمع در بیرون از محیط شعب و دفاتر شرکت خود داری می نمائیم.
4- از کشیدن سیگار در محیط های کاری شرکت خود داری می نمائیم.
5- از هر گونه اغوا گری و بزرگ نمایی و کلام بدون محتوا و غیر واقعی در مورد شرکت - اعضا - محصولات - طرح درآمدزایی - کارخانجات و ... خود داری می نمائیم.
6- از هر گونه هتاکی - صدای نا هنجار و رفتار تهدید آمیز خود داری می نمائیم.
7- از هرگونه خرید و فروش اجباری خود داری کرده و با موارد مشاهده شده برخورد می نمائیم.
8- در حفظ اسرار و اموال و نظافت محیط شرکت نهایت سعی خود را به کار می بریم.
9- پیگیری و ممارست خود را از اعضای سازمان خود در جهت رشد و آموزش و بهینه شدن با نهایت سعی به کار می بریم.
10-هرگونه روابط مالی خارج از حیطه قوانین را مطرود دانسته و برخورد می نمائیم.
11- از هرگونه بی احترامی و به کار بردن الفاظ منفی نسبت به رقبا و شرکت های دیگر و دیگر تیم ها اجتناب می نمائیم.
12- از هرگونه بی احترامی و به کار بردن الفاظ منفی نسبت به همکاران، شرکت، مدیریت و اعضای آن اجتناب می نمائیم.
13- از هزگونه فعالیت خارج از قوانین و ظوابط ابلاغی پرهیز می نمائیم.
14- از هرگونه اغواگری و بی نظمی و موارد خارج از شئونات انسانی و اخلاقی در فضای مجازی به جد پرهیز می نمائیم.
 
 "رویایمان را تست کنیم، آینده مان را بسازیم"